Evaluarea Națională 2019. Ce interdicții și reguli noi au elevii și ce trebuie să știe

Evaluarea Națională 2019. Ministerul Educației (Edu.ro) a emis ordinul pentru desfășurarea Evaluării Naționale 2019, care va începe în data de 18 iunie. Ce intredicții, reguli, obligații sunt prevăzute în acest regulament, atât pentru elevi, cât și pentru profesori.

Evaluarea Națională 2019. Ordin/ Regulament al Ministerul Educației. Regulament profesori
Se aprobă Calendarul de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2018-2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfășoară în anul școlar 2018-2019 în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011,

aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4801/2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, și cu prevederile prezentului ordin.

Programele pentru disciplinele limbă și literatură română și matematică, valabile pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4431/2014 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014–2015.

(2) Programă pentru disciplină limbă și literatură slovacă maternă, valabilă pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019, este cea aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4924/2013 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2013–2014.

(3) Programele pentru disciplinele la care se susține evaluarea națională pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019, altele decât cele menționate la alin. (1) și (2), sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4801/2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011.

Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate elabora instrucțiuni/proceduri, în vederea bunei organizări și desfășurări a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a. 2 (2) Pentru elevii cu tulburări de învățare adaptarea procedurilor de examinare respectă prevederile art.

27 din Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare, anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3124/2017.

– Comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a stabilesc/stabilește componența comisiilor pentru evaluarea națională cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, cu respectarea principiilor competenței în evaluare și al compatibilității. (

2) Comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen,

comisiile din centrele zonale de evaluare și comisiile din centrul de contestații județene/a municipiului București se compun din personal didactic care nu are rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv printre candidații care participă la respectivă sesiune a evaluării naționale.

Personalul didactic, care face parte din comisiile menționate în alin. (2) va da o declarație scrisă în care va menționa că nu are rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv printre candidații care participă la respectivă sesiune a evaluării naționale. Declarațiile fac parte din documentele evaluării naționale.

Cadrele didactice nominalizate că profesori evaluatori sunt selectate din rândul cadrelor didactice abilitate în domeniul evaluării, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educației Naționale.

Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele zonale de evaluare sunt stabilite de către comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, prin tragere la sorți.

Tragerea la sorți se efectuează, în fiecare județ/în municipiul București, din lista alcătuită la nivel județean/al municipiului București, pe bază propunerilor primite de la unitățile de învățământ cuprinzând numele profesorilor care doresc să participe în comisiile pentru evaluarea națională și care, în sesiunile anterioare,

au respectat prevederile metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale, urmând că inspectorul școlar general să emită decizii scrise.

Tragerea la sorți se efectuează în ședința publică. Comisia județeană/a municipiului București invită, în scris, la tragerea la sorți, reprezentanți ai organizațiilor sindicale afiliate la 3 federațiile sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar, ai organizațiilor de părinți reprezentative, ai Consiliului județean/municipal al elevilor și ai mass-media. (8)

Repartizarea pe comisii a cadrelor didactice se consemnează într-un proces-verbal, în care se menționează și persoanele aparținând societății civile care au participat la ședința publică de tragere la sorți.

Procesul-verbal este semnat de membrii comisiei județene/a municipiului București, de persoanele invitate și de persoanele aparținând societății civile, care au participat la ședința publică de tragere la sorți.

Cadrelor didactice nominalizate că asistenți le este interzisă intrarea în sălile de examen cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare, precum și cu ziare, reviste, cărți etc.

Materialele nepermise în sală de examen vor fi introduse într-un plic/o pungă, împreună cu un bilet/o etichetă pe care se notează numele și prenumele posesorului, care va fi păstrat până după predarea lucrărilor scrise într-o sală special stabilită pentru depozitarea obiectelor personale ale profesorilor asistenți, supravegheată de o persoană desemnată de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen.

Evaluarea Națională 2019. Regulament elevi

Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lasă obiectele menționate în sală de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen în acest scop.

Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sală stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiți în examen. 5 (3)

Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile,

căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea/unitățile de învățământ/centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

încălcarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi sunt eliminați de la probă respectivă,

indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise.

Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc notă 1 (unu) pe lucrarea scrisă. (8) înainte de începerea probelor,

asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a evaluării naționale și prevederile alin. (1)-(7) și le solicita să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor vigoare, sunt interzise la examen.