Cum se face repartizarea computerizată la liceu? Informații utile pentru părinți și copii

Potrivit Metodologiei de admitere în liceu, repartizarea se face ordonând candidații în județul respectiv descrescător, după medii, încercându-se plasarea fiecărui candidat, începând de la cel cu media cea mai mare până la cel cu media cea mai mică, la una din opțiunile exprimate.

Ordonarea candidaților în funcție de medii

Ordonarea candidaților se face descrescător după mai multe criterii: media de admitere, media de evaluare națională, media generală de absolvire a claselor V-VIII, nota obținută la proba de limbă și litaratură română din cadrul evaluării naționale,

nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale și nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, susținută conform prevederilor.

Ordinea opțiunilor de pe fișă este semnificativă. Prima opțiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opțiuni

Când se ajunge la un candidat, se caută în lista sa de opțiuni prima opțiune validă la care există locuri libere.

De exemplu: se verifică prima opțiune a candidatului curent. În cazul în care opțiunea este validă și mai există locuri la această opțiune, candidatul este considerat admis la această opțiune și se trece la următorul absolvent, altfel se verifică a doua opțiune de pe fișă, etc.

Există situația în care un candidat cu medie de admitere mare este admis la un liceu X unde media de admitere este mai mică, pentru că el nu a făcut opțiune pentru liceul cu media mai mare Y

O opțiune este invalidă dacă: codul opțiunii alese de candidat nu există sau opțiunea aleasă necesită dată proba la limba maternă sau modernă şi candidatul nu a susținut-o.

Candidații să facă opțiuni suficiente și realiste

În cazul în care candidatul nu are loc la nici una din opțiunile exprimate pe fișă el rămâne nerepartizat în această sesiune de admitere și va trebui să participe la o sesiune ulterioară organizată numai pe locurile rămase libere în această sesiune.

Această situație poate apărea, în cazul în care candidatul nu a exprimat suficiente opțiuni, opțiunile exprimate de el fiind ocupate înaintea lui de alți candidați care au medii mai mari.

Se recomandă prin urmare completarea fișei cu un număr suficient de opțiuni pentru ca această situație să nu apară.

Numărul total de locuri la licee este suficient pentru ca toți candidații să fie repartizați, dacă își exprimă opțiuni suficiente și realiste, a spus pentru Libertatea, președintele Comisei Municipale de Admitere, Rodica Maria Toderiuc.

Potrivit inspectorului școlar general adjunct nu poate exista situația în care un candidat să fie declarat nerepartizat, iar la una din opțiunile exprimate de el să fi fost repartizat un alt candidat cu medie mai mică decât el.

Metodologia de admitere la liceu 2018

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012,

aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012.

Înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor care solicită înscrierea în învăţământul special şi a celor care candidează pe locurile speciale pentru romi,

pentru care se aplică prevederile specifice menţionate în prezenta metodologie) se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat.

Candidații cu medii egale sunt departajați după criterii specifice

În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

* media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a

*media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

* nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale;

* nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;

* nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, susţinută conform legislației.

În cazul în care, la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc, există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru acea unitate şcolară şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile de la departajare egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată.

Alegerea liceului în funcție de media de admitere de anul trecut și media candidatului
Dirigintele clasei, care participă la înscrierea opţiunilor elevilor, atenţionează părinţii asupra faptului că trebuie să facă opţiuni realiste, alegând licee la care media de admitere din anii precedenţi este apropiată de media de admitere a candidatului.

Este recomandat ca elevii şi părinţii să completeze un număr suficient de opţiuni în fişa de înscriere, pentru a-şi asigura repartizarea, ţinând seama de media lor de admitere şi de media ultimului admis la liceele respective în anul precedent.

Părinţii trebuie atențioanți asupra faptului că, în situaţia completării unui număr insuficient de opţiuni, elevul poate să rămână nerepartizat sau poate să fie repartizat într-un mod necorespunzător mediei sale de admitere.